Tuleohutusülevaatus

Tuleohutusülevaatus tuleohutuse seaduse tähenduses on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine.

  • Tuleohutusülevaatuse käigus:
    kontrollitakse visuaalselt territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele;
  • kontrollitakse, kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele;
  • kontrollitakse tuleohutusalast dokumentatsiooni;
  • hinnatakse ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid;
  • kontrollitakse ehitise tuleohutust ja isikute valmisolekut tulekahju korral tegutseda, sealjuures evakuatsiooniõppust ei tehta.

Tuleohutusülevaatuse tulemused kajastatakse aktis ja sisestatakse Tuleohutusülevaatuse portaali.

Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha: 

büroohoones pindalaga üle 750 m2 kohta esitatakse akt Päästeametile hiljemalt 1.01.2023.

tööstus ja tootmishoones pindalaga üle 1000 m2 esitatakse akt Päästeametile hiljemalt 1.01.2024, garaažis pindalaga üle 1000 m2 esitatakse akt Päästeametile hiljemalt 1.01 2025.

Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
[RT I, 30.12.2020, 2 – jõust. 01.03.2021]