Praktiline evakuatsiooniõppus ettevõttes

PRAKTILINE EVAKUATSIOONIÕPPUS ETTEVÕTTES

Evakuatsioon on inimeste sunnitud väljumine ehitisest või selle osast ohutusse kohta – kas tulekahju, õnnetusjuhtumi või muu ohtliku olukorra tekkimise korral. Inimeste ohutuks evakueerimiseks hoonest ei piisa ainult teoreetilistest teadmistest. Kriisiolukorras võivad inimesed käituda vägagi ettearvamatult ja tavaolukorrale erinevalt, mis võivad kahjustada neid endid ja ka kaaskodanikke. Et omandada kogemusi ohtlikust olukorrast ohutult väljumiseks on vajalik korraldada vastavaid treeninguid.

Praktilise õppuse käigus kinnistavad töötajad oma teadmisi võimalikest evakuatsiooniteedest ja evakuatsioonipääsudest oma töökohtadelt.

Evakuatsiooniõppuse teenus koosneb:
– Evakuatsiooniõppuse objektiks oleva hoonega tutvumine;
– Ettevõttes ohuolukorras tegutsemist reguleeriva dokumentatsiooni ülevaatus;
– Evakuatsiooniõppuse eelne vastutavate isikute juhendamine (kestusega ca 20-30 minutit);
– Evakuatsiooniõppuse legendi koostamine koostöös Tellijaga: õppuse aeg, koht, ulatus,   simuleeritava õnnetusjuhtumi asjaolud (tulekahju suitsu imiteerime tossumasinaga – kahjutu disko suits; tõkestatud evakuatsioonitee, isikute kaotsiminek, kannatanud jne.);
– Evakuatsiooniõppuse  läbiviimine;
– Evakuatsiooniõppuse esmane infovahetus ja tagasiside esmastest muljetest vastutavate töötajatega.
– 14 päeva jooksul esitame Tellijale evakuatsiooniõppuse kirjaliku kokkuvõtte, milles kajastatakse evakuatsiooniõppuse läbiviimise käigus ilmnenud asjaolud ning tehakse ettepanekuid ettevõttele.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist.

Külli Kaunissaar 55683940, e-mail: firestconsult@gmail.com