Hädaolukorra lahendamise plaanide väljatöötamine (ohtlikud ettevõtted)

HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAANIDE VÄLJATÖÖTAMINE (ohtlikud ettevõtted)

Plaani koostamise kohustus ning nõuded selle sisule tulenevad Sim määrusest nr 55 Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu pidamine (peatükk nr 5 ja LISA nr 2).

Plaan sisaldab:
1) Isikute nimed või ametikohad, kes on volitatud algatama, vastutama ning koordineerima ettevõttesiseseid päästeoperatsioone.
2) Isiku nimi või ametikoht, kes on vastutav sidepidamise eest päästeasutusega ja kohaliku omavalitsusega.
3) Ülevaade rakendatavatest abinõudest mis tahes võimaliku, suurõnnetuse käivitumise seisukohalt olulise, olukorra või sündmuse üle kontrolli saavutamiseks ja tagajärgede piiramiseks. Ülevaade sisaldab ka kasutada olevate kaitsevahendite ja ressursside loetelu.
4) Piirkonna ulatus, mida ettevõttest lähtuv õnnetus võib mõjutada koos ohuala plaaniga tuues välja asustatud piirkonnad.
5) Õnnetusest mõjutatavas piirkonnas olevatele inimestele toimivate ohtude vähendamiseks kasutatavad abinõud, kaasa arvatud hoiatuse andmise viis ja juhendid ohuolukorras käitumiseks.
6) Avariiväljakutse edastamise kord päästeasutusele ja kohalikule omavalitsusele. Kindlaks määrata informatsioon, mis peab sisalduma avariiväljakutses ning korraldada üksikasjalikuma informatsiooni levitamine, niipea kui see saab kättesaadavaks.
7) Koolituspersonali kohustused ja vajaduse korral nende kooskõlastamine päästeasutusega.
8) Väljaspool ettevõtet toimuvate päästetööde abistamine.
Küsige lisainfot või hinnapakkumist.

Külli Kaunissaar 55683940, e-mail: firestconsult@gmail.com