Õigusaktid

1. “Tuleohutuse seadus” – Vastu võetud 5.05.2010.a.

2. “Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” –  Siseministri 18.02.2021.a. määrus nr.10

3. “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral  tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” – Siseministri 1.09.2010.a. määrus nr.43

4. “Küttesüsteemi puhastamise nõuded” – Siseministri 30.08.2010.a. määrus nr.41

5. “Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” – Siseministri 30.08.2010.a. määrus nr.39

6. “Kemikaaliseadus” – Vastu võetud 29.10.2015.a.

7. “Päästeseadus” – Vastu võetud 5.05.2010.a.

8. “Ehitusseadustik” – Vastu võetud 11.02.2015.a.

9. “Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded” – Siseministri 7.09.2010.a. määrus nr.47

10. “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” – Siseministri 30.08.2010.a. määrus nr.38

11. “Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” – Siseministri 30.08.2010.a. määrus nr.40

12. “Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded” – Siseministri 2.09.2010.a. määrus nr.44

13. “Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded” – MTM 04.09.2015 määrus nr 115

14. “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” – Siseministri 30.03.2017.a. määrus nr 17

15. “Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” – Siseministri 07.01.2013.a. määrus nr.1

16. “Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” – Siseministri 10.02.2011.a. määrus

17. “Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord” – Siseministri 16.02.2021 määrus nr 7