Hädaolukorra lahendamise plaanide väljatöötamine (õppeasutustele)

HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAANIDE VÄLJATÖÖTAMINE (õppeasutustele)

Hädaolukorrana käsitatakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab koolis viibivate isikute elu ja tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt tuleb kooli pidajal luua võimalused õpilaste ja koolitöötajate kaitseks hädaolukorras.

Direktor korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise, kaasates vajaduse korral õppenõukogu ja hoolekogu ning eksperte. Hädaolukorra lahendamise plaanis nähakse ette:
1) hädaolukorra lahendamise üldpõhimõtted;
2) koolis hädaolukorra lahendamisega seotud isikute ülesanded;
3) hädaolukorra lahendamist juhtivad ja lahendamisele kaasatavad isikud;
4) hädaolukorra lahendamise juhtimise ja koordineerimise korraldus;
5) teabevahetuse korraldus;
6) koolitöötajate, õpilaste, vanemate ning vajaduse korral teiste isikute teavitamise korraldus;
7) õppekorraldus hädaolukorra ajal;
8) tegevused pärast hädaolukorda.

Hädaolukorra lahendamise plaani kehtestab direktor.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist.

Külli Kaunissaar 55683940, e-mail: firestconsult@gmail.com