Tuleohutusalane täiendõpe

TULEOHUTUSALANE TÄIENDÕPE

Tuleohutusalane täiendõpe on tuleohutusalaste teadmiste süvendamiseks korraldatav koolitus. Täiendõpe on suunatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide töötajatele, objekti tuleohutuse eest vastutavatele isikutele ja allüksustes evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele.

Eesmärk: täiendõppe läbinu saab ülevaate tuleohutust reguleerivatest õigusaktidest; saab ülevaate tulekahjuga kaasnevatest ohtudest ja oskab tegutseda tulekahju korral; tunneb esmaseid tulekustutusvahendeid ning on kinnistanud teoreetilisi teadmisi praktilistel harjutustel.

Koolituse korraldus: koolituse ettevalmistamise käigus tutvutakse objekti tuleohutusjuhendiga ja koostööd objektil tuleohutuse eest vastutava isikuga täiendatakse koolituse sisu just Teie asutusele  vastavalt. Koolitus kestab 6 õppetundi mille käigus läbitakse järgnevad teemad:

”        päästeseadus
”        tuleohutuse seadus
”        objekti tuleohutusjuhend / tulekahju korral tegutsemise plaan
”        tulekahju tekkimise ja levimise põhjused ning kaasnevad ohud
”        põlengute klassifikatsioon ja süttimispiirid
”        sisetulekahju ja selle areng
”        tegutsemine tulekahju korral, evakuatsioon
”        nõuded esmastele tulekustutusvahenditele ja nende kasutamine
”        praktiline harjutus

Praktilise harjutuse käigus õpitakse kustutama tulekollet 6kg pulberkustutiga, mis on üks parimatest ja ka enamlevinumatest kustutitest. Samuti õpitakse kasutama tulekustutustekki.

Loengu esitlusteemad on kaetud  foto- ja videomaterjalidega.

Koolitust viivad läbi päästealase haridusega spetsialistid.

Koolitusi viime läbi asutuste ja ettevõtete ruumides ja territooriumil kõikjal üle Eesti.

Koolituse läbimise kohta väljastatakse vastav tunnistus.